فهرست داوران

1401
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا ناظمیان
دکتر نوروز امینی - دانشگاه گیلان
خانم شیرین پورابراهیم
دکتر نصرت حجازی
آقای صادق عباسی
دکتر عبدالله میراحمدی - دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر حسین بازوبندی - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
1400
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا ناظمیان
دکتر نوروز امینی - دانشگاه گیلان
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر علی صفری - دانشگاه قرآن و حدیث
خانم شیرین پورابراهیم
دکتر هادی نظری منظم
دکتر حسین تک تبار فیروزجائی - -
دکتر نصرت حجازی
آقای صادق عباسی
دکتر عبدالله میراحمدی - دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر حسین بازوبندی - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
1399
دکتر علی حاجی خانی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل حری
دکتر رضا ناظمیان
دکتر نوروز امینی - دانشگاه گیلان
دکتر مهدی ناصری - دانشگاه قم
دکتر کاوس روحی برندق
دکتر علی صفری - دانشگاه قرآن و حدیث
خانم شیرین پورابراهیم
دکتر حسن مقیاسی
دکتر حسین تک تبار فیروزجائی - -
دکتر عبدالله میراحمدی
دکتر نصرت حجازی
آقای صادق عباسی
دکتر عبدالله میراحمدی - دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر حسین بازوبندی - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
دکتر جلیل پروین - دانشگاه علوم حدیث