فهرست داوران

1402
1 - سید محمد رضی مصطفوی نیا
2 - آقای هادی رهنما - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 - آقای عسگر بابازاده اقدم
4 - دکتر سید مهدی مسبوق
5 - دکتر سید حیدر فرع شیرازی
6 - دکتر علی نجفی ایوکی - دانشگاه کاشان
7 - خانم شیرین پورابراهیم
8 - دکتر هادی نظری منظم
9 - جواد اصغری
10 - دکتر علی اسودی - خوارزمی
11 - دکتر علی صیادانی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
12 - دکتر عباس اقبالی
13 - دکتر محمد حسن تقیه
14 - دکتر مرضیه محصص - دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیان
15 - دکتر الخاص ویسی
16 - دکتر آتنا بهادری - دانشگاه الزهراء(س)
17 - دکتر محمود مکوند
18 - دکتر زهره قربانی مادوانی - دانشگاه علامه طباطبائی
19 - دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
20 - غلامعباس رضایی هفتادری
21 - دکتر صدیقه زودرنج - دانشگاه بوعلی سینا
22 - دکتر نصرت نیلساز
23 - دکتر علی شریفی
24 - دکتر حسینعلی قبادی - تربیت مدرس
25 - دکتر علی اکبر نورسیده - دانشگاه سمنان
26 - دکتر جلیل پروین - دانشگاه علوم حدیث
27 - دکتر ابراهیم نامداری - دانشگاه آیت الله بروجردی
28 - دکتر هادی زینی ملک آباد - دانشگاه سیستان وبلوچستان
29 - دکتر حبیب الله حلیمی جلودار - مازندران
30 - دکتر احسان اسماعیلی طاهری - دانشگاه سمنان
31 - خانم Hayat Ameri - Tarbiat Modares University
32 - دکتر الهه هادیان رسنانی - دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
33 - دکتر رسول بلاوی - دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
34 - آقای کرم سیاوشی - دانشگاه بوعلی سینا
35 - دکتر سید محمود میرزایی الحسینی - دانشگاه لرستان
36 - دکتر زهره اخوان مقدم - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
37 - دکتر احمد امیدوار - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
38 - آقای قادر پریز - دانشگاه علامه طباطبائی
39 - دکتر فریده امینی - دانشگاه الزهرا (س)
40 - آقای علی دهقان
41 - آقای علی کالیراد
42 - خانم زهرا صرفی
43 - دکتر مریم قبادی - پژوهشگاه علوم انسانی
44 - دکتر زهره بابا احمدی میلانی
45 - دکتر محمود نقی زاده
46 - دکتر حسین حسن رضایی
47 - دکتر معینی معینی
48 - دکتر بی بی سادات رضی بهابادی
49 - دکتر ابوالفضل رضایی
50 - دکتر سهیلا جلالی - دانشگاه الزهرا
51 - دکتر حسين مهتدي - خليج فارس
52 - دکتر زینب السادات حسینی
1401
1 - آقای عسگر بابازاده اقدم
2 - دکتر ابوالفضل حری
3 - دکتر رضا ناظمیان
4 - خانم شیرین پورابراهیم
5 - دکتر هادی نظری منظم
6 - دکتر محمد حسن تقیه
7 - دکتر نصرت حجازی
8 - دکتر عبدالله میراحمدی - دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
9 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
10 - دکتر زهرا محققیان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
11 - دکتر شهریار نیازی
12 - نهلا غروی نایینی
13 - دکتر علی اکبر نورسیده - دانشگاه سمنان
14 - دکتر ابراهیم نامداری - دانشگاه آیت الله بروجردی
15 - آقای محمدامین قاسمی نیا - دانشگاه تربیت مدرس
16 - دکتر احسان اسماعیلی طاهری - دانشگاه سمنان
17 - آقای قادر پریز - دانشگاه علامه طباطبائی
18 - دکتر علی اصغر شهبازی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
19 - آقای علی دهقان
1400
1 - دکتر آبتین گلکار - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر رضا ناظمیان
3 - دکتر علی صفری - دانشگاه قرآن و حدیث
4 - خانم شیرین پورابراهیم
5 - دکتر هادی نظری منظم
6 - دکتر نصرت حجازی
7 - دکتر عبدالله میراحمدی - دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث
8 - دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا