راهنمای منبع نویسی

شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک APA و یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود:  (گنجی، 1386: 22) و منابع چند جلدی به صورت: (طوسی، 1402، ج3: 125)
شیوة نگارش مشخصات منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا باید به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:  
کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، عنوان کتاب (ایتالیک شود)، مترجم، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.
مثال: 1- فضل، صلاح،  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط1، القاهرة: دار الشروق. (١٩٩٨م).
صفارزاده، طاهره، ، ترجمه قرآن، انتشارات جهان رایانه کوثر:تهران. (1380ش).
مجله: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، عنوان مقاله (داخل گیومه نوشته شود)، نام مجله (ایتالیک شود)، شمارة مجله، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله، سال انتشار.
مثال: حاجی خانی، علی، پاشایی، توحید،«روش شناسی ترجمه تضمین نحوی در برخی ترجمه های معاصر قرآن کریم»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 30،(1393ش).
کلیه آیات مبارکه قرآن کریم در پرانتز گلدار با فونت نورلوتوس بولد 12 قرار گیرد.
مثال: ﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾  (إسراء/ 81)