تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس،
تلفن 09919499460
روزهای یکشنبه، ساعت 8-12
آدرس ایمیل mmtqh@modares.ac.ir