راهنمای نویسندگان

باسمه تعالی
اهداف و حوزه کار نشریه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث:
- گسترش نگاه تخصصی به حوزه ترجمه قرآن و حدیث
- معرفی اصول و مبانی ترجمه قران و دیگر کتب روایی
- تعمیق پژوهشها در عرصه ترجمه قرآن
- بسترسازی برای شناسایی و ارزیابی سبک‌ها و روش‌های مناسب در ترجمه قرآن کریم، احادیث شریفه و منابع دینی
- فراهم آوری زمینه جهت رفع موانع و مشکلات ترجمه‌های قرآن کریم، احادیث شریف و سایر کتب مربوطه در آینده
- ایجاد زمینه برای نقد و بررسی نظریه‌های ترجمه و زبانشناسی در حوزه قرآن و حدیث و کتب دینی
 - فراهم آوردن بستر مناسب جهت کمک به مترجمان قرآن کریم و احادیث شریفه و کتب تفسیری در ارائه ترجمه‌های مناسب

این نشریه انواع مقالات علمی پژوهشی، مروری، روش شناسی، کاربردی و ... را منتشر میکنند

چارچوب ویرایش مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
توجه: (در صورت عدم رعایت دقیق موارد ذیل، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد)

    ارسال مقاله فقط از طریق سامانه  http://qhts.modares.ac.ir می باشد و شامل موارد زیر است:

ساختار مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی (مباحث نظری، داده و روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل و نتیجه‏گیری)، فهرست منابع و ضمائم باشد.
حجم مقاله، شامل متن، چکیده فارسی، چکیده لاتین، منابع و شکل‌ها، جدول‌ها، با رعایت استانداردهای حروف‌چینی مجله، باید حداکثر 8500 کلمه باشد.  
چکیدة فارسی و انگلیسی (حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه)؛ ‌واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی(حداکثر 5 واژه)؛
مسئولیت علمی مقاله بر عهده نفر اول است.
تبصره: اگر صاحب اثر شخصیت حقوقی (سازمان، نهاد و...) باشد، به‌جای نام خانوادگی و نام­ نویسنده، عنوان شخصیت حقوقی ذکر شود.
یک فایل pdf حاوی مشخصات کامل نویسنده/ نویسندگان مقاله؛ شامل نام سازمان مربوطه، مرتبه علمی نویسنده/ نویسندگان، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل
یک فایل pdf حاوی کل مقاله بدون مشخصات نویسنده/ نویسندگان مقاله؛
یک فایل word حاوی کل مقاله اصلی، بدون مشخصات نویسنده/ نویسندگان مقاله؛
فایل‌های تکمیلی شامل: فرم تعهد‌نامه مبنی بر عدم چاپ مقاله در مجله دیگر و عدم ارسال هم‌زمان برای مجلات دیگر، فرم تأییدیه مقاله برای مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و فرم تأییدیه کار تحقیقاتی برای مقالات مستقل. (این فرمها روی صفحه اصلی مجله می باشد)
حروف‌چینی مقاله باید در برنامة Word 2007 یا Word 2010 و با فاصله میان سطور سینگل و حاشیه­‌ها از بالا 2، پایین 2.5، راست 2.5 و چپ 2 سانتی‌متر باشد. درتایپ مقالات، رعایت نیم‌فاصله ضروری است. لازم است در نگارش مقاله از قلم‌های ذیل استفاده شود:
عنوان مقاله: 14 "آی آر لوتوس" (IrLotus)" بولد
اسامی نویسندگان: 12 "آی آر لوتوس" (IrLotus)"
مرتبه علمی نویسندگان: 11 "آی آر لوتوس" (IrLotus)"
متن چکیده: 12 "آی آر لوتوس" (IrLotus)" بولد
واژه‌های کلیدی: 12 "آی آر لوتوس" (IrLotus)"
متن مقاله: 14 "آی آر لوتوس" (IrLotus)"
متن عربی مقاله: 14"آی آر لوتوس" (IrLotus)"
آیات قرآن کریم: 12 "آی آر لوتوس" (IrLotus) بولد
آدرس آیات قرآن کریم: 14"آی آر لوتوس" (IrLotus)" مثل: (بقره/50)
ارجاعات درن متنی: 14"آی آر لوتوس" (IrLotus)"
ترتیب آوردن منابع در انتهای مقاله: فارسی، عربی، لاتین (اگر به تفکیک آورده شود.)
منابع در انتهای مقاله: فارسی 12 "آی آر لوتوس" (IrLotus)"، عربی 12 "آی آر لوتوس" (IrLotus)"، لاتین 12 تایم نیورومن
در تدوین اصل مقاله برای تنظیم بخش‌های مختلف مقاله قبل از تیترهای اصلی و فرعی، از مقدمه تا نتیجه گیری از اعداد (مثل: 1-  و 1-1- و 2- و 2-1-) استفاده شود و پس از تیترها، دو نقطه نیاید.
تیتر یک شماره‌ای: 14  "آی آر لوتوس" (IrLotus)" بولد 
تیتر دو شماره‌ای: 12 "آی آر لوتوس" (IrLotus)" بولد 
تیتر سه شماره‌ای و بیشتر:11 "آی آر لوتوس" (IrLotus)" بولد 
شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک APA و یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود:  (گنجی، 1386: 22) و منابع چند جلدی به صورت: (طوسی، 1402، ج3: 125)
شیوة نگارش مشخصات منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا باید به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:  
کتاب: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، عنوان کتاب (ایتالیک شود)، مترجم، محل انتشار، ناشر، سال انتشار.
مثال: 1- فضل، صلاح،  علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ط1، القاهرة: دار الشروق. (١٩٩٨م).
صفارزاده، طاهره، ، ترجمه قرآن، انتشارات جهان رایانه کوثر:تهران. (1380ش).
مجله: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، عنوان مقاله (داخل گیومه نوشته شود)، نام مجله (ایتالیک شود)، شمارة مجله، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله، سال انتشار.
مثال: حاجی خانی، علی، پاشایی، توحید،«روش شناسی ترجمه تضمین نحوی در برخی ترجمه های معاصر قرآن کریم»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 30،(1393ش).
کلیه آیات مبارکه قرآن کریم در پرانتز گلدار با فونت "آی آر لوتوس" (IrLotus)" بولد 12 قرار گیرد.
مثال: ﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾  (إسراء/ 81)
همه اسم ها در متن مقاله و منابع بدون (ال) آورده شود.
نام آیات قران کریم نیز بدون (ال) آورده شود.
توضیحات شکل: بالای شکل آورده شود خود کلمه شکل و شماره شکل بولد و توضیحات "آی آر لوتوس" (IrLotus)" 10
توضیحات جدول: بالای جدول آورده شود و خود کلمه جدول و شماره جدول بولد و توضیحات "آی آر لوتوس" (IrLotus)" 10
بین علائم نگارشی و کلمه قبل فاصله‌ای نباشد. مثلا: اگر در پایان جمله، نقطه بیاوریم حتما بین نقطه و کلمه قبل هیچ فاصله ای نباشد. ولی اگر پرانتز یا گیومه باز شود حتما به کلمه بعد چسبیده باشد. موارد درست:
             (فولادوند،  1990م: ص 12)

           «این مسأله را می توان...»

             موارد نادرست: حتما تک‌تک موارد قرمز رنگ را با مثالهای فوق مقایسه کنید.

             ( فولادوند ، 1990 م : ص 12 )

                (فولادوند ، 1990م: 12).

 اگر در ارجاع درون متنی به بیش از یک منبع اشاره شود، بین دو منبع نقطه کاما (؛) می آید،
مانند: (بخاری، 1986م: 102؛ کلینی، 1429ق: 595)
 در نگارش مقاله برای ارجاع دادن و نقل قول‌های مستقیم فقط از گیومه گوشه دار فرانسوی «  » استفاده شود. ولی برای برجسته کردن اسم‌ها، کلمات، یا عبارت های  ویژه می‌توان از گیومه جفت انگلیسی " " استفاده کرد.
مثال: او گفت: «کتاب "درسنامه ترجمه قرآن کریم" را مطالعه کردم.»
هرچند در نقل‌قول‌ها، قرار دادن نقطه، هم پس از گیومه و هم قبل از گیومه و در پایان جمله جایز است، در این مجله حتما باید نقطه پس از اتمام جمله و قبل از بستن گیومه باشد.
مثال: «او تلاش کرد تا اینکه توانست موفق شود.» (عابدی، 1999م: 13)
پس از سال شمسی حرف "ش" بدون فاصله با سال و پس از قمری "ق" چسبیده به سال و پس از میلادی "م" بدون فاصله با سال، تایپ شود.
مثال:   1980م     1377ش     1423ق
اگر مقاله حاوی شعر باشد، نیازی به بردن شعر در جدول و تنظیم دقیق مصاریع نیست، فقط شعر بصورتی نگارش شود که بین دو مصراع فاصله باشد.
منابع و مصادر، بعد از قرآن کریم، با شماره‌گذاری باشد و عنوان کتاب یا مجله بولد شود
علائم اختصاری:
اگر منبع فاقد تاریخ باشد: (بی تا)، مثال: درون متنی: (زرین‌کوب، لاتا: 342)
مثال در منابع: طبری، محمدبن جریر، (بی تا)، جامع البیان فی تأویل القرآن، موسسه الرساله.
اگر منبع فاقد محل نشر باشد: (بی مک)، مثال:
طبری، محمدبن جریر، (1998م)، جامع البیان فی تأویل القرآن، بی مک، موسسه الرساله.
اگر منبع فاقد ناشر باشد: (بی نا) 
به لحاظ حقوقی، مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله بر عهده نویسنده/ نویسندگان است.
مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ داشته است و مقالات دریافتی عودت داده نمی‌شود.