مشخصات تيم علمی نشريهسعید نجفی‌اسدالهی
استاد زبان و ادبیات عرب و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
mmtqhmodares.ac.ir

علی حاجی‌خانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mmtqhmodares.ac.ir

سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
bozorghsmodares.ac.ir
علی حاجی‌خانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Ali.hajikhanimodares.ac.ir
رقیه رستم پور
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
rostampour2020yahoo.com
کاووس روحی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
k.roohimodares.ac.ir
فتحیه فتاحی زاده
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
f-fattahizadehalzahra.ac.ir
عبدالهادی فقهی زاده
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
faghhizadut.ac.ir
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
دانشیار زبانشناسی همگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
akordmodares.ac.ir
عباس مصلایی‌پور یزدی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
amusallaiisu.ac.ir
حمیدرضا میرحاجی
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
mirhaji_sayyedyahoo.com
رضا ناظمیان
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
reza_nazemian2003yahoo.com
سعید نجفی اسداللهی
استاد زبان و ادبیات عربی و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
mmtmodares.ac.ir
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir